Reklamační řád/odstoupení od smlouvy


Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel [OM1] odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) využijete mých služeb či převezmete zboží (online produkt).

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost  PATRICIE SCHWARZOVÁ, se sídlem  Pod Aritmou 546/4, Praha 6 Vokovice 160 00, identifikační číslo: 48572829, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátím Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mi došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsem od Vás obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použiji stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží[OM2] . Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte mi částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste mne informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát

Patricie Schwarzová
Pod Aritmou 546/4
Praha 6 Vokovice
160 00
e-mail: menolady@patricieschwarzova.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele

Adresa spotřebitele

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.